044 240 1200 info@toipumo.com

Kuntoutuspalvelut

Arviointijakso

Päihdekuntoutus Toipumossa alkaa aina seitsemän vuorokauden arviointijaksolla, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan kuntoutuksen tarve ja kesto. Arviointijaksolla käytetään monidimensionaalista arviointia, jossa arvioidaan päihteidenkäyttöä, tunneperäisiä ja käyttäytymisen ongelmia, motivaatiota, selviytymistaitoja sekä ympäristötekijöitä. Tehdyn arvioinnin perusteella asiakkaalle suositellaan arvioon perustuvaa kuntoutusjakson pituutta.

Arviointijaksolla pohditaan asiakkaan kanssa yhdessä hänen elämäntilannetta useista eri näkökulmista, keskittyen kuitenkin riippuvuuteen ja sen seurauksiin. Lisäksi käydään läpi asiakkaan elämänhistoriaa, sosiaalisia suhteita sekä fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa. Asiakkaan kanssa käydään luottamuksellisia keskusteluja ja hänelle nimetään oma päihdeterapeutti. Sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotot ajoittuvat myös kyseiselle arviointijaksolle. Yhteisössä toimiminen ja osallistuminen erilaisiin vertaisryhmiin tukevat hoitoon kiinnittymistä arvointijakson jälkeenkin.

Peruskuntoutusjakso

Arviointijakson jälkeen alkaa peruskuntoutusjakso, jonka pituus vaihtelee 21 vuorokaudesta usean kuukauden kuntoutukseen. Jakso koostuu yhteisöllisestä ryhmäterapiasta, yksilöterapiasta, erilaisista luennoista ja tehtävistä, toiminnallisista harjoitteista sekä tutustumiskäyneistä erilaisiin vertaisryhmiin. Jaksoon sisältyy myös läheisille tarkoitettu läheiskohtaaminen, jonka tavoitteena on löytää uusia työkaluja omien tunteiden käsittelyyn, läheisriippuvuuden hoitoon sekä vahvistua oman elämänsä haltuunotossa.
Kuntoutuksen alussa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Kuntoutussuunnitelma rytmittää ja määrittää kuntoutuksen yksilöllistä sisältöä ja ohjaa potilaan kokonaisvaltaista kuntoutumista. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkistetaan viikoittain. Kuntoutukseen kuuluu päivittäinen ryhmäterapia, luennot (mm. sairauden tiedostaminen ja hoito), kirjalliset, hoidollisissa ryhmissä purettavat tehtävät (12 askeleen ohjelman ensimmäiset 3-4 askelta + muita yksilöityjä tehtäviä), läheiskohtaaminen, käynnit tutustumassa 12 askeleen vertaistukiryhmiin, tapaamiset oman terapeutin kanssa, sekä mahdolliset teologin, sosiaalityöntekijän tai fysioterapeutin tapaamiset. Lisäksi kuntoutuksen aikana voidaan tarjota luovia sekä fyysisiä aktiviteettejä.

Usein hoitajat väsyvät ja kuormittuvat työssään hoitoalalla. Töissä on kiirettä ja vajaa miehitys henkilökunnassa. Toipumo huolehtii työntekijöidensä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

Yksilöterapiassa asiakkaalle nimetään oma työntekijä. Yhteinen työskentely on intensiivistä, vaikka työtä tehdään yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Yksilöterapiassa käydään kahden keskisiä keskusteluja muun muassa liittyen päihteidenkäyttöön, riippuvuuteen, siitä toipumiseen ja sitä vahvistaviin tekijöihin. Yhteisöllistä ryhmäterapiaa käydään ryhmässä kaikkien asiakkaiden kesken. Keskusteluun nouseva aihe voi tulla niin asiakkaalta kuin työntekijältäkin. Työntekijän vastuulla on keskustelun ohjaaminen rakentavasti toipumista edistävällä tavalla.

Toipumossa käytetyt luennot koostuvat muun muassa seuraavista aihepiireistä: alkoholin aiheuttamat sairaudet, kemiallinen riippuvuus, päihdeongelmaisen läheinen, läheinen päihdeongelmaisena, läheisriippuvuus, päihdeperheen roolit ja retkahdus. Erilaiset tehtävätyöskentelyt ja toiminnalliset harjoitteet koostuvat muun muassa omien kuntoutusjakson tavoitteiden asettamisesta ja niiden purkamisesta yhteisössä. Lisäksi oman sukupuun tekeminen ja oman ”stoorin” kertominen yhteisössä kuuluvat hoidon työstettäviin asioihin.

Toipumon viikko-ohjelma pitää sisällään kolme vertaisryhmäkäyntiä sijaitseviin AA- (Nimettömät Alkoholistit) ja NA- (Nimettömät Narkomaanit) ryhmiin. Ryhmäkäyntien tarkoituksena on vertaistuen saaminen ja jakaminen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tarkoituksena on lisäksi tutustuttaa asiakkaat ko. vertaisryhmiin ja saada päihdekuntoutusjakson aikana kokemuksia niistä, jotta kotipaikkakunnalla hoidon jälkeen ryhmiin kiinnittyminen olisi helpompaa.

Asiakkaat oppivat raittiuden merkityksen kroonisen päihderiippuvuussairauden hoidossa, sekä uusia stressinhallinta- ja selviytymiskeinoja. Kuntoutus antaa tarvittavia työvälineitä toipumiseen kuntoutuksen jälkeen. Kuntoutuksen aikana asiakkaat asuvat yhteisöllisessä asumisyksikössä Toipumon tiloissa. Toipumon kuntoutuksen erityinen vahvuus on mahdollisuus kuntouttaa kaksois- ja monidiagnoosipotilaita. Henkilöstö on vahvasti koulutettua ja voi arvioida ja tunnistaa mielen alueen sairaudet ja aloittaa/jatkaa niihin kuuluvia hoitoja ja lääkityksiä sekä korjata niitä.

Hoitomenetelmänä käytetään lisäksi NADA-korva-akupunktiota, jota käytetään hoidettaessa alkoholi-, huume-, lääke- ja nikotiiniriippuvuutta sekä psyykkisiä tiloja, kuten esimerkiksi rauhattomuutta, ahdistusta, posttraumaattista stressiä ja unihäiriöitä. Hoito rentouttaa ja lisää samanaikaisesti sisäistä keskittymistä ja tietoisuutta. Henkilö, joka on väsynyt ja välinpitämätön, voi reagoida hoitoon lisääntyneellä elinvoimaisuudella. Rauhattomuus, ahdistus ja ”himo” huumausaineisiin lievittyy, unen laatu paranee ja vieroitusoireet helpottuvat. Henkilökunnalla on osaamista myös TRE-menetelmän käyttöön. Se on nopeasti vaikuttava kehollinen palautumismenetelmä stressin ja jännitysten aiheuttamaan kuormittuneisuuteen. Se perustuu kehon luontaiseen kykyyn palautua ylikuormitustiloista lihasvärinällä ja tärinällä. TRE- harjoittelu rentouttaa ja edistää toipumista jännitystiloista ja heijastuu vointiin monin myönteisin tavoin. Harjoitus sopii laajasti moneen – stressin, kuormituksen ja henkisen jännittyneisyyden purkamiseen sekä kehollisista kireyksistä ja jännityksistä palautumiseen.

Intervallijakso

Toipumo tarjoaa asiakkaille myös intervallijaksoja. Intervallijaksolle tuleva tarvitsee tukea elämänhallinnan ja tasapainon palauttamisessa takaisin omaan hallintaan, jotta esimerkiksi retkahdus pystytään estämään.

Intervallijaksolla tarjotaan tukea elämänhallinnan raiteille saamiseen ja tasapainon uudelleen saavuttamiseen. Onnistuneen kuntoutuksen jälkeen, muutaman kuukauden päästä tapahtuva viikon mittainen tilannekatsaus, jossa syvennetään oman kuntoutuksen aikana opittua, sekä käydään läpi uuden elämäntilanteen tuomia haasteita kaikessa rauhassa.
Intervallijaksolle tuleva henkilö toimii merkityksellisessä roolissa. Intervallijaksolainen luo lisää uskoa juuri Toipumossa olevalle arviointi- tai perusjaksolla olevalle asiakkaalle.

Kriisijakso

Kuntoutuksen jälkeen jakso, mikäli asiakas on retkahtanut. Mikäli asiakas on retkahtanut onnistuneen hoidon jälkeen ja tulee uudestaan Toipumoon, puhutaan kriisijaksosta. Jakson aikana käydään läpi retkahdusta ja syvennetään oman kuntoutuksen aikana opittua.

Kriisijaksolla käytetään retkahduksenpurku-käsikirjaa, kun asiakas on retkahtanut hoidon jälkeen. Retkahdukseen johtaneet tekijät auki puhutaan, käsitellään ja mietitään keinoja, joilla se voidaan välttää seuraavan kerran. Kriisijakso voi olla muutamista päivistä useamman viikon jaksoihin.

Ennaltaehkäisevä kuntoutusjakso

Asiakas voi tulla Toipumoon myös ennaltaehkäisevästi esimerkiksi tilanteissa, joissa saattaa olla retkahdusvaara. Tämmöiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi erilasten juhlapyhien yhteyteen. Ennaltaehkäisevä kuntoutusjakso voi kestää muutamasta vuorokaudesta viikkoon.

Jätä viesti tai soita 044 240 1200

9 + 9 =